Vil du være med å styre Arendal fra 2023?

Bystyret trenger personer som vil skape et varmere samfunn, er det deg?

Høsten 2023 skal det velges nytt bystyre i Arendal

Slik blir bystyret satt sammen

man

Det er et ønske at bystyret er et speilbilde av befolkningen. En blanding av kvinner og menn. Offentlige og privat ansatte, studenter og pensjonister. Unge, middelaldrene og gamle. Fattige og rike …

check

For å kunne bli valgt til bystyret må man stå på en liste for et politisk parti ved valget. Disse listene blir laget av en nominasjonskomite og blir vedtatt av medlemmene i partiet.

Velgerne kan også påvirke listene ved å komulere (sette et kryss ved en eller flere person på en liste som da vil få en ekstra personstemme).

Ut i fra valgresultatet fordeles bystyrets 39 plasser til de ulike partiene. Utifra antall personstemmer avgjøres det hvem fra de ulike partiene som kommer inn.

KrF jakter på mennesker som bryr seg om kommunen vår

Bystyret samles tre ganger hver måned

check

Gruppemøte (Kveld) 

check

Komitemøte (Dagtid) 

check

Bystyremøte (08:30-18:00)

I tillegg må du sette av tid til å lese saksdokumenter. Når du møter på komitemøte og bystyremøte har du rett på å få godtgjort tapt arbeidsfortjeneste.

I tillegg kan man bli valgt inn i ulke styrer og utvalg etter eget ønske.

Bystyret er øverste arbeidsgiver for 3000 ansatte, og vedtar kommunens driftsbudsjett på over 3 milliarder. 

 

KrF ønsker at Arendal kommune skal oppleves som en god medspiller for innbyggere, frivilligheten og næringslivet


På den måten kan vi sammen finne langsiktige, gode løsninger for hele vår kommune. Løsninger som bidrar til at flere fullfører videregående skole, økt sysselsetting, gode nærmiljø, mindre ensomhet og mer livsglede.

Åpne for nye ideer

Vi vil ha en kommune hvor vi legger til rette for kreative og nyskapende innbyggere som tør å tenke nye tanker! Bærekraftige tanker som fører til flere arbeidsplasser, og et inkluderende arbeidsliv med plass til alle.

Respektfulle

Et godt samfunn har rom for hele mennesket, med det livssynet hver enkelt har. Et slikt samfunn forsøker ikke å presse religionen ut av det offentlige rom, men legger til rette for menneskers mulighet til å utøve sin tro.

Ansvarlige

Globale utfordringer innen fattigdom, klima, mennesker på flukt og menneskehandel krever lokal innsats. KrF vil være en tydelig stemme for at Arendal kommune tar sin del av ansvaret for disse utfordringene.

Kontakt oss om du vil være med på laget.
old-phone

+47 994 50 688

terje.eikin@arendal.kommune.no