Program Arendal Kristelig Folkeparti (KrF) 2023-2027

KrFs overordnede mål for 2023-2027

I Arendal er vi best når vi samarbeider! Derfor ønsker KrF at Arendal kommune skal oppleves som en god medspiller for innbyggerne, frivilligheten og næringslivet. På den måten kan vi sammen finne langsiktige, gode løsninger for hele vår kommune. Løsninger som bidrar til at flere fullfører videregående skole, økt sysselsetting, trygg alderdom, gode nærmiljø, mindre ensomhet og mer livsglede. 

Sammen som lokalsamfunn skal vi ta vår del av ansvaret for naturen, klima, flyktninger og andre globale utfordringer. Vi vil bidra til det grønne skiftet, bærekraftig arealpolitikk og  medmenneskelighet.  

Alle barn skal få den støtten og hjelp de trenger for å ha det bra hjemme, på skolen/barnehage og på fritiden

Alle innbyggere skal oppleve at deres livssyn blir respektert. Arendal kommune skal være en livssynsåpen kommune.

Alle innbyggere skal ha en funksjonell og trygg bolig med en håndterbar husleie

Alle innbyggere skal ha en jobb, aktivitet eller skole-/ studieplass hvor de opplever mestring og arbeidsglede. Sammen skal vi videreutvikle et anstendig arbeidsliv preget av inkludering og uten svart arbeid.

Alle innbyggere skal oppleve at de får de tjenestene de trenger fra kommunen når de trenger de.

Alle innbyggere skal ha en meningsfull fritid tilpasset den enkeltes forutsetninger og ønsker. 

Alle bedrifter skal oppleve Arendal kommune som en medspiller. Et variert bolig og  arbeidsliv vil sikre en positiv utvikling for kommunen

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

KrFs prioriteringer 2023-2027

Det vil i perioden 2023-2027 være nødvendig å gjøre strenge prioriteringer i Arendal kommunens budsjetter. KrF vil prioritere følgende:

Av innvesteringer vil KrF prioritere nytt sykehjem og bofellesskap både for personer i aktiv rus og personer med funksjonsnedsettelse.

KrF vil prioritere flere pedagoder i både kommunale og private barnehager for å sikre en god start på livet.

Vi vil videreføre støtte til åpen barnehage i regi av Kirkens Bymisjon og Norkirken.

Tidlig innsats, spesielt i barnets 1000 første levedager og bedre koordinering av de kommunale tjenesten skal prioriteres.

Vi vil opprette Barnas stasjon i samarbeid 
med Blå Kors og videreføre Home strart et forebyggende tilbud fra Frelsesarmeen.

Mer lekbasert læring. En skole med mer fysisk aktivitet, mer tid til inne- og utelek, uten lekser og prøver i 1. klasse.


Mer bøker og mindre skjerm i skolen. Elever som ofte leser trykte bøker viser bedre leseforståelse

KrF vil prioritere gode dagtilbud og avlastning for demente og personer med funksjonsnedsettelse.

Tilstrekkelig kapasistet blir viktig!

KrF vil prioritere at vedtatt rusplan realiseres. Vi vil ha et spesielt fokus på at bedre bo forhold. 
Vi vil viderføre støtten til T5 og Fontenehuset

KrF vil økt støtten til og samspillet med frivilligheten, kulturlivet, trossamfunnene og ideell sektor. 

Vi vil prioritere driftstøtte og støtte til foreningseide bygg. Samt sikre at barn fra lavinntektsfamilier kan delta på fritidsaktiviteter og ferietilbud.

Arbeidsinkludering vil være et prioritet område for KrF å jobbe med. 

Vi vil ha spesielt fokus på personer med funksjonsnedsettelse og foreldre.

Krf mener det er nødvendig

å utrede en ny desentralisert helhetlig skolestruktur, som vektlegger et godt læringsutbytte og gode
oppvekstsvilkår.

med eiendomsskatt for å realisere vårt valgprogram. KrF vil jobbe for andre inntekter som gjør at eiendomsskatten kan reduseres

å sikre god fremkommelighet på lokalveiene både for næringslivet og privatpersoner. KrF mener at løsningen ligger i bedre kollektivtrafikk og 10 kroners billett. Om utredninger viser at det er 
nødvendig med bom og det ikke finnes andre løsninger for å sikre nødvendig fremkommelighet aksepterer vi det.

KrF mener at Arendal kommune bør smarbeide med

For å sikre at sykehuset i Arendal fortsatt skal være et fullverdig sykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling, og at avdelingene gis mulighet for forskning og utvikling.

For å skire en rask utbygging av e-18 mellom Arendal og Grimstad med tunell under Rannekleiv, og en rask utbygging av e-18 mellom Tvedestrand og Dørdal.

For å sikre nok ressurser til å ha minst 4 personer som jobber dedikert med forebygging blant ungdom

Hvem ønsker KrF å samarbeide med?

KrF vil samarbeide der vi får størst gjennomslag for vår politikk. KrF er et sentrums parti og kan samarbeide med partier til både høyre og venstre for oss.

Arendal KrFs listetopper

KrFs ordførerkandidat
Øystein Olsen Krogstad

KrF og jeg brenner for utbygging av bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse, og bussbilletter til 10 kr.

KrFs 2. kandidat
Ingebjørg Berstad Torp


KrF og jeg brenner for å bygge nytt sykehjem, et enda bedre sammarbeid med frivilligheten og et livsynsåpent samfunn.

KrFs 3. kandidat
Åse Høiås Nilsen

KrF og jeg brenner for flere ansatte i barnehagene og en mer lekbasert skole.
KrF vil også jobbe for mindre skjerm og mer bøker i skolen. 


KrFs 4. kandidat 

Ole Glenn Tvermyr

KrF og jeg brenner for å at Arendal kommune skal være en forutsigbar samarbeids-partner for næringslivet og at vi sammen skal bli enda bedre på arbeidsinkludering.